หน้าแรก / กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน

บุคลากร


ชื่อ-นามสกุล : นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน
โทรศัพท์ :1101
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนา สุขเฉลิมศรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
โทรศัพท์ :1101
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุอนงค์ จงประเสริฐพร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ :1102

ภาระหน้าที่- งานบริการและติดต่อประสานงาน
- งานด้านธุรการและสารบรรณ
- งานด้านแผนงานและงบประมาณ
- งานด้านการเงินและพัสดุ
- งานด้านบุคคล

- งานรับ-ส่งหนังสือภายใน
- งานรับ-ส่งหนังสือภายนอก
- งานคัดแยกหนังสือ/จดหมาย
- งานบันทึกเรื่องนำเสนอ
- งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

- งานร่าง-โต้ตอบหนังสือ
- งานจัดทำหนังสือและเอกสาร
- งานบริการติดตั้งโทรศัพท์
- งานพิมพ์หนังสือและเอกสาร
- งานสำเนาเอกสาร