หน้าแรก / กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

บุคลากร


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรุ่งนภา ยุทดร
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ :1166 2091
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเกษ จันทร์นาม
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
โทรศัพท์ :1175
ชื่อ-นามสกุล : นางขวัญฤทัย ศรีวัฒนพล
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :1121
ชื่อ-นามสกุล : นายบุกเบิก แสงประทุม
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ :1121
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัมพร สุระเกษ
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
โทรศัพท์ : 2091
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัทธนันท์ กิ่งกาญจนวงศ์
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 1166
ชื่อ-นามสกุล : นายวุฒิสิทธิ์ เก็บเงิน
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 1166

ภาระหน้าที่- งานด้านธุรการและสารบรรณ
- งานด้านแผนงานและงบประมาณ
- งานด้านการเงินและพัสดุ
- งานด้านบุคคล

- งานประชาสัมพันธ์ภายใน
- งานประชาสัมพันธ์ภายนอก
- งานประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ
- งานสื่อมวลชนสัมพันธ์

- งานโสตทัศนศึกษา
- งานศิลปกรรม
- งานบันทึกภาพ
- งานการให้ยืม/จัดเก็บสื่อ

- งานต้อนรับ
- งานบริการ
- งานประสานงาน
- งานจัดเลี้ยง
  คำสั่งมหาวิทยาลัย
  แนวทางและขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะ
  ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์-เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน
  ผังไหลขั้นตอนการประชาสัมพันธ์