หน้าแรก / กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

บุคลากร


ชื่อ-นามสกุล : นางพรรณราย เหรียญอัมพร
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการผู้บริหาร
โทรศัพท์ :1011, 1012
ชื่อ-นามสกุล : นางจิดาภา ศรีคำพร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 2251
ชื่อ-นามสกุล : นางณัฐสุรีย์ หวังสถิตย์วงษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ :1022
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐภรณ์ หอมสุด
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ :1021
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิไลวรรณ หาดี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ :1111
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐนรี อินวัน
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ :1034
ชื่อ-นามสกุล : นางรัชนี แดงเสริมศิริ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 2257
ชื่อ-นามสกุล : นางเปรมปวีร์ ศรีวัชรวิชญ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 2290
ชื่อ-นามสกุล : นางศศิกาญจน์ แก้วคงคา
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ : 1015
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัจฉรา เมฆขยาย
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 1030
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ มนัสพิทยา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 1022
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิชญา อินทรวิเชียร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ : 2801

ภาระหน้าที่- งานด้านธุรการและสารบรรณ
- งานด้านแผนงานและงบประมาณ
- งานด้านการเงินและพัสดุ
- งานด้านบุคคล

- งานพิจารณากลั่นกรองเรื่อง
- งานจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการประชุม
- งานจัดเตรียมงานตามภารกิจของผู้บริหาร
- งานที่ได้รับมอบหมาย

- งานจัดปฏิทินนัดหมาย
- งานรับรองผู้เข้าพบ
- งานรับโทรศัพท์และประสานงาน
- งานจัดเลี้ยงรับรอง