หน้าแรก / เกี่ยวกับกองกลาง


ส่งเสริมภาพลักษณ์ สนับสนุนพันธกิจบริการ เป็นกลไกผู้บริหาร ประสานกิจกรรม

มุ่งมั่นสนับสนุนการบริหารงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ

กองกลาง มจพ. เป็นกลไกสำคัญในการให้บริการเป็นเลิศ เพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่สากล

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระบบการบริหารงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการประชุมและงานพิธีการระดับมหาวิทยาลัย
3. ส่งเสริมภาพลักษณ์และเผยแพร่เกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารและสภาคณาจารย์และพนักงาน
5. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
6. ประสานงานและให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย
7. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริการอย่างต่อเนื่องที่มีคุณภาพ
8. พัฒนากลไกและกระบวนการในการให้บริการด้วยเทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนางานบริการ

เน้นให้บริการ ประสานพันธกิจ

มุ่งมั่นบริการ ด้วยผลงานคุณภาพ

เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการด้านสารบรรณ การประชุมและพิธีการ การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของมหาวิทยาลัย สนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารและสภาคณาจารย์และพนักงาน และส่งเสริมงานด้านศิลปวัฒนธรรม

ดำเนินงานตามพันธกิจด้วยการให้บริการที่เป็นเลิศ โดยการบริหารจัดการด้วยหลัก ธรรมาภิบาล นำระบบประกันคุณภาพการศึกษา มาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร จัดการ พัฒนาและส่งเสริมความรู้ ทักษะของบุคลากรเพื่อปฏิบัติภารกิจได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นำเทคโนโลยีสารสนเทศมารองรับการให้บริการอย่าง หลากหลาย สนับสนุนการบริหารงานจัดการมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศ