หน้าแรก / กลุ่มงานสภาคณาจารย์และพนักงาน

บุคลากร


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุภาพร สุขเกษม
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โทรศัพท์ :1013
ชื่อ-นามสกุล : นายเสริมรัตน์ กลิ่นขวัญ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ :2251

ภาระหน้าที่- งานด้านธุรการและสารบรรณ
- งานด้านแผนงานและงบประมาณ
- งานด้านการเงินและพัสดุ
- งานด้านบุคคล

- งานดูแลและจัดทำเว็บไซต์
- งานออกแบบนิทรรศการหมุนเวียน
- งานนำเยี่ยมชม

- งานจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และมัลติมีเดียเพื่อเผยแพร่ข้อมูล
- งานจัดทำรายงานการประเมินตนเองด้านส่งเสริมศิลปวัฒธนธรรมระดับมหาวิทยาลัย