หน้าแรก / กลุ่มงานสารบรรณ

บุคลากร


ชื่อ-นามสกุล : นางพรรณราย เหรียญอัมพร
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานสารบรรณ
โทรศัพท์ :1011 1012
ชื่อ-นามสกุล : นายเชาว์ สุขสุศรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ :1107
ชื่อ-นามสกุล : นางจินตนา ช่อสัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
โทรศัพท์ :1107
ชื่อ-นามสกุล : นางกรรณิการ์ สุภณชัย
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ :1112
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปูชิตา กล่อมเกตุ
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ : 1168
ชื่อ-นามสกุล : นายคำรณ ทรัพย์ทวี
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ : 1153

ภาระหน้าที่- งานบริการและติดต่อประสานงาน
- งานด้านธุรการและสารบรรณ
- งานด้านแผนงานและงบประมาณ
- งานด้านการเงินและพัสดุ
- งานด้านบุคคล

- งานรับ-ส่งหนังสือภายใน
- งานรับ-ส่งหนังสือภายนอก
- งานคัดแยกหนังสือ/จดหมาย
- งานบันทึกเรื่องนำเสนอ
- งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
- งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

- งานร่าง-โต้ตอบหนังสือ
- งานจัดทำหนังสือและเอกสาร
- งานบริการติดตั้งโทรศัพท์
- งานพิมพ์หนังสือและเอกสาร
- งานสำเนาเอกสาร

- งานจัดเก็บหนังสือภายใน
- งานจัดเก็บหนังสือภายนอก
- งานบริการค้นหาหนังสือและเอกสาร
- งานกำหนดและคุมเลขที่ คำสั่งและเลขที่หนังสือออก