หน้าแรก / กลุ่มงานประชุมและพิธีการ

บุคลากร


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภณินทร์รัตน์ บุญพัชรโยธิน
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานประชุมและพิธีการ
โทรศัพท์ : 1027
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรพรรณ เนื่องหล้า
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการ
โทรศัพท์ :1143

ภาระหน้าที่- งานด้านธุรการและสารบรรณ
- งานด้านแผนงานและงบประมาณ
- งานด้านการเงินและพัสดุ
- งานด้านบุคคล

- งานพิธีการระดับมหาวิทยาลัย
- งานพิธีการที่ได้รับมอบหมาย

- งานประชุมสภามหาวิทยาลัย
- งานประชุมคณะกรรมการบริหาร
- งานประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี
- งานประชุมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย